Monday, September 1, 2008

9:01:2008

XXXXXXXXXXXX
Perceptual bliss
Senses are catapulted
Moment is silence
XXXXXXXXXXXX

No comments: